Op deze pagina vindt u de disclaimer van Integra Cloud Solutions B.V., zoals deze beschikbaar is gesteld door de verantwoordelijke binnen het bedrijf. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Integra Cloud Solutions B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Integra Cloud Solutions B.V.

Geen garantie op juistheid

Voor de eventuele prijzen die op deze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Integra Cloud Solutions B.V. te mogen claimen of te veronderstellen.

Integra Cloud Solutions B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Integra Cloud Solutions B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waar naar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Integra Cloud Solutions B.V. in de footer van deze website, onder disclaimer.

Laatst herzien op 20 mei 2022 om 03:29 AM